Trang chủ

Liên hệ

Copyright 2023 SUNSHINE STEAM | All Rights Reserved

Giới thiệu

Trang trước
1/1
Tiếp theo

STEM là gì?

Kỹ năng STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng là: Kỹ năng khoa học, kỹ năng công nghệ, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng toán học.

30/06/2021

Trang trước
1/1
Tiếp theo