CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NGÀY 30/6/2021